zastupitelstvo

 

Zastupitelstvo a Rada obce

 

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Jednání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.  

O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na webu obce v sekci obecní úřad - dokumenty a k nahlédnutí na OÚ.

Ve volebním období 2018-22 má Zastupitelstvo obce 15 členů a tvoří jej:

Bc. Ladislav Najman KDU-ČSL Bc. Lubomír Šimovec SaOpM
Ing. Jan Šnajnar Mladá změna  Mgr. Kateřina Šnajnarová Mladá změna
Ing. arch. Dušan Knoflíček Mladá změna  Ing. Roman Pospíšil Mladá změna
Vladimír Lazar Mladá změna Ing. Markéta Karbanová Mladá změna
Miroslav Rožnovský TOP 09 Lukáš Zekl TOP 09
Marie Rožnovská TOP 09 Karin Blahofská TOP 09
Miroslava Šebelová TOP 09 Ing. Pavel Uminský, PhD. TOP 09
Ing. Pavla Dratvová TOP 09    

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v § 84 a § 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.  

pdfJednací řád Zastupitelstva obce 20133.42 MB 

  
Starosta a místostarosta
Starostou zvolilo zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání dne 22. 10. 2018 pana Miroslava Rožnovského. Starosta zastupuje obec navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. Funkce starosty je funkce uvolněná.

1. místostarostou byl zvolen pan Vladimír Lazar.
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Funkce místostarosty je funkce uvolněná.

2. místostarostou byl zvolen Ing. arch. Dušan Knoflíček. Funkce 2. místostarosty je neuvolněná.

 

Rada obce

Do rady obce byly zvoleny: Marie Rožnovská, Ing. Pavla Dratvová.

pdfJednací řád rady obce 201887.55 KB

 

Pracovní kalendář jednání Zastupitelstva a Rady obce 2021

V souladu s jednacím řádem rady obce a zastupitelstva obce mohou být svolána mimořádná jednání rady a zastupitelstva obce. Jednání rady se bude konat vždy v 17:00, jednání zastupitelstva obce se bude konat vždy v 18 hodin. 

pdfHarmonogram zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2022146.31 KB

 

Obecní úřad

Obecní úřad Hrušovany u Brna (dále OÚ) tvoří starosta, místostarosta a pracovníci. V čele OÚ je starosta. OÚ plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, a pomáhá výborům v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva. OÚ také rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.

Výbory zastupitelstva obce

Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Výbory se schází na vlastních jednáních nebo na společné schůzi komisí ZO.

ZO zřídilo tyto výbory:
kontrolní výbor (předseda Bc. Lubomír Šimovec)
finanční výbor (předseda Ing. Jan Šnajnar)

Organizační schéma dle funkčního zařazení

ZASTUPITELSTVO   RADA   STAROSTA
Kontrolní výbor
předseda: Bc. Lubomír Šimovec
 

odpovědnost za oblast územní plánování a rozvoj
(2. místostarosta Ing. arch. Dušan Knoflíček)

  Obecní úřad
Finanční výbor
předseda: Ing. Jan Šnajnar
 

Komise bytová a sociální
(Předsedkyně: Marie Rožnovská)

  Jednotka SDH
   

Komise životního prostředí
(Předsedkyně: Ing. Pavla Dratvová)

  Povodňová komise
   

Komise pro mládež, kulturu a sport
(Předsedkyně: Karin Blahofská)

  Obecní policie
   

Komise pro občanské záležitosti
(Předsedkyně: Mgr. Jarmila Krausová)

   
   

Komise mediální
(Předsedkyně: Mgr. Eva Kadlecová)

    
         
Zpět nahoru