Silniční správní úřad

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Základní informace Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na silniční správní úřad.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena.

Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 

žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci,

 

dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),

 

výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),

 

živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající).


K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice souhlas Ministerstva vnitra).

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra) vyžádá.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

pdfŽádost o souhlas s připojením sousední nemovitosti na místní komunikaci189.91 KB

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.

Správní poplatek můžete uhradit hotově nebo bankovním převodem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení o povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání.

Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Další informace

Můžete se obrátit na:

 

Ministerstvo dopravy,

 

krajské úřady,

 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

 

pověřené obecní úřady.

 

Zpět nahoru