Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název obce:

Hrušovany u Brna   ID obce: 4883

2. Důvod a způsob založení:

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, místostarosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva obce jsou výbory.
Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby.

Obec vykonává sociálně právní ochranu dětí, dle smluvního ujednání s ORP Židlochovice (s účinností k 1. 1. 2015). 

4. Kontaktní spojení:

Adresa: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna
Telefon: 547236117, 547237117
Fax: 547236117
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky obce: f6fby7k
Úřední hodiny: pondělí a středa od 6:30 do 17:00
Provozní doba podatelny: pondělí a středa od 6:30 do 17:00, úterý a čtvrtek od 6:30 do 14:30, pátek od 6:30 do 11:30

5. Případné platby můžete poukázat na účet:

Česká spořitelna, pobočka Židlochovice,
číslo účtu: 2022877339/0800

6. IČO: 00281824

7. DIČ: CZ00281824

8. Rozpočty obce:

rozpočty obce, rozpočtové výhledy i opatření se nachází na našich stránkách

9. Žádosti o informace:

Adresa: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna
Telefon: 547236117, 547237117
Fax: 547236117
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky obce: f6fby7k

10. Příjem žádostí a dalších podání:

stejně jako informace, viz bod 9.

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají v odvolací lhůtě 15 dnů na obecní úřad Hrušovany u Brna. Úřad do 15 dnů rozhodne o odvolání. Rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však možné přezkoumání soudem.

12. Formuláře:

Některé formuláře si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě v Hrušovanech u Brna, jiné na městském úřadě v Židlochovicích.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků obecního úřadu Hrušovany u Brna, na stránkách Obecní policie (položka - Další užitečné odkazy/Řešení životních situací) nebo v obci s rozšířenou působností na městském úřadě v Židlochovicích.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Informace, které nejsou na stránkách, poskytneme na obecním úřadě nebo prostřednictvím naší e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

16. Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. a informace poskytnuté na žádost dle tohoto zákona

najdete na našich stránkách zde

17. Seznam organizací:

Od 1. 1. 2003 mezi organizační složky obce bez právní subjektivity patří Místní knihovna Hrušovany u Brna, Zásahová jednotka SDH JPO III. Od 1.1. 2009 Sběrný dvůr odpadů Hrušovany u Brna, Klub seniorů Hrušovany u Brna a od 1. 1. 2016 Klub rybářů.

Od 1. 1. 2003 mezi příspěvkové organizace obce s právní subjektivitou patří:
Základní škola T.G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykova 167, 664 62 Hrušovany u Brna
Mateřská škola Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova ulice 169, 664 62 Hrušovany u Brna 

 

 

GDPR

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 15 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce obec Blučina případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“ může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.hrusovanyubrna.cz

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

a) Název: Obec Hrušovany u Brna
b) Kontaktní poštovní adresa: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
c) Telefonní čísla: 547 236 117
d) Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e) Identifikátor datové schránky: f6fby7k
f) IČ: 0028182
g) DIČ: CZ00281824

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Obec Hrušovany u Brna zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Hugo Hubený, tel.: 608 706 372, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

a) Zákonnost, korektnost, transparentnost
b) Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.
c) Minimalizace údajů
d) Přesnost
e) Omezení doby uložení
f) Integrita a důvěrnost
g) Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.
h) Odpovědnost

4. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří

a) Souhlas – Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu: vítání občánků, hlášení rozhlasu na e-mail.
b) Plnění či uzavření smlouvy – Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.
c) Právní povinnost – Především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
Osobní údaje zpracovávané na základě zákona o obcích:
evidence obyvatel
czech point, a další
Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:
informace podle § 106
volební systém
d) Životně důležitý zájem – např. autonehoda, požár, katastrofa.
e) Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – např. životní situace občana, správní řízení, policejní vyšetřování
f) Oprávněný zájem – Používáno pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

5. Oprávněné zájmy

Obec Hrušovany u Brna zpracovává osobní údaje i na základě oprávněného zájmu. Takto zpracovávané údaje souvisí s vnitřní bezpečností chodu obce, s rychlejší informovaností a snazší dostupností k informacím (pro hlášení závad, nehod apod.), efektivitou a IT bezpečností. Mezi tyto činnosti patří: kamerové systémy

6. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence, kontaktní informace jsou v bodu 2 tohoto dokumentu.

Právo na přístup k osobním informacím
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Zpět nahoru